01.08.2019

Salgsvilkår

Under finner du priser for medlemskontingent til Farsund og Lista Idrettsklubb.

Satser for medlemskontingent vedtas av årsmøtet.

Type medlemskap Pris (NOK) 

Medlemskontingent Kr 400

Medlemskontingent familie 3 eller flere medlemmer, 

samme bostedsadresse Kr 1 200,-

Satser for treningsavgifter finnes på klubbens hjemmeside.

 

Betingelser for betaling av medlemskontingent og treningsavgifter

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i Farsund og Lista Idrettsklubb (org.nr 922895120) gjennom Farsund og Lista Idrettsklubb nettside www.flik.club 

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

2. Priser og betalingsvilkår

Gjeldende medlemskontingenter for Farsund og Lista Idrettsklubb fremkommer av tabell på Farsund og Lista Idrettsklubb nettside, www.flik.club, og vedtas av årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningsavgift; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningsavgifter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden. Ordrebekreftelse sendes på medlemmets registrerte email når betalingen er gjennomført.

3. Medlemsdata

Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Medlemmenes plikter

Den som er registrert som medlem/kunde hos Farsund og Lista Idrettsklubb, er ansvarlig for rettidig betaling av medlem- og treningsavgifter i samsvar med de bestillinger medlemmet har foretatt via nettsiden. Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens/medlemmets tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskapet

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende kalender år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Farsund og Lista Idrettsklubb med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Farsund og Lista Idrettsklubb innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode. Utmelding skjer skriftlig til administrasjonen i Farsund og Lista Idrettsklubb (post@flik.club)

6. Reklamasjon

Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos Farsund og Lista Idrettsklubb etter at medlemmet har innbetalt avgift/kontingent, må medlemmet innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til Farsund og Lista Idrettsklubb.

Dersom medlems- eller treningskontingent er betalt med kredittkort, kan medlemmet/kunden også velge å sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

7. Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring i vilkårene

Farsund og Lista Idrettsklubb forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.